Piaszczyński Czesław

Nazwisko rodowe Piaszczyński, Czesław
Gramps ID I0024
Płeć mężczyzna

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny 1901-07-09 Łomżyca  
Notatka zdarzenia

Akt nr348 Łomżyca
Działo się w mieście Łomża 22 Lipca ( 4 Sierpnia ) 1901 roku o godzinie 2 po południu.
Stawił się Stanisław Piaszczyński gospodarz rolnik 32 lata mający, w Łomżycy zamieszkały, w obecności Stanisława Gałązki 35 lat i Franciszka Matyszewskiego 35 lat mającego, obu rolników w Łomżycy zamieszkałych i okazali nam niemowlę płci męskiej, oświadczyli że urodziło się ono 9 (21) Lipca bieżącego roku o godzinie 3 po południu z prawowitej małżonki jego Walerii z domu Zaorskiej 35 lat mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie świętym dziś odbytym przed księdzem Mielnickim dano imię Czesław, a rodzicami chrzestnymi byli Franciszek Matyszewski i Rozalia Makowska. Akt ten opóźniony z powodu niedyspozycji ojca w tym czasie, obecnie spisany, okazującemu ojcu i świadkom niepiśmiennym przeczytany po czym przez Nas tylko podpisany. Utrzymujący akta Stanu Cywilnego ks. A. Ka....

Ps. Wiadomym jest, że Stanisław był już ciężko chory w tym czasie.

 
Poświadczenie 1924-03-11 Mareckie  
Notatka zdarzenia

Notatka z zakupu ziemi. Nr repertorium 154
Działo się w mieście Grajewie powiatu Szczuczyńskiego dnia 11 marca roku 1924. Przede mną Kazimierzem Dziekońskim Notariuszem przy wydziale hipotecznym Sądu Pokoju w Szczuczynie, w Kancelaryi mojej w mieście Grajewie przy ulicy Boguszewskiej w domu pod nr 34 znajdującej się, w obecności dwóch osobiście mi znanych i prawem wymagane przymioty posiadających świadków, obywateli w mieście Grajewie zamieszkałych Piotra Żochowskiego i Grzegorza Mikuckiego stawili się znani mi osób obywatele Rzeczypospolitej Polskiej: 1. Józef Pawłowski w dobrach Grajewo powiatu Szczuczyńskiego, 2. Marceli Klimaszewski i 3. Karol Borzymowski, 4. Wiktor Łebkowski, 5. Felicjan Danowski, 6. Bronisława ze Zbikowskich Szumska, z pierwszego męża Mścichowska żona Józefa Szumskiego, 7. Józef i Stanisława ze Zbikowskich małżonkowie Mścichowscy, 8. Czesław Piaszczyński, 9. Józef Szumowski, 10. Anna z Ramotowskich Czerwonka pozostała wdowa po Andrzeju Czerwonce, 11. Michalina z Łępickich Czarniecka pozostała wdowa po Adamie Czarnieckim, 12. Marian Zbikowski, 13. Wojciech Pasuszko, 14. Adolf Szumowski, 15. Antoni Zbikowski, 16. Anna z Białobrzeskich Szumska wdowa po Kazimierzu Szumskim, 17. Franciszek Zbikowski, 18. Antoni Łebkowski, 19 Magdalena z Sierbińskich Łebkowska pozostała wdowa po Stanisławie Łebkowskim, 20. Marceli Koniecko we wsi Łękowo gminy Bogusze powiatu Szczuczyńskiego ... i ziemi Łomżyńskiej zamieszkali ... dla ... tego aktu tamże sobie ...i zeznali oni tej treści:
&.1 Józef Pawłowski oświadczył, że on z mocy decyzji zwierzchności hipotecznej z dnia 13 marca 1921 roku ... jawnym z wykazu hipotecznego właścicielem dóbr ziemskich Elżbiecin powiatu Szczuczyńskiego mających urzędową hipotekę przy Sądzie Okręgowym w Łomży, że w skład tych dóbr między innymi wchodzi pastwisko o obszarze 80ha 162m w uroczysku pod nazwą "Kosiorowa" położony, oznaczone na planie sporządzonym w 1923 roku przez geodetę Józefa Sienkiewicza numerem 26; że na mocy umowy ... Józef Pawłowski wzmiankowane pastwisko ... sprzedać gromadzie wsi Łękowo; że w związku z powyższem przeznaczeniem sprzedanej gromadzie wsi Łękowo zawarła pomiędzy taką ... spółki, poddając przestrzeń wzmiankowanego pastwiska nie ... celem prowadzenia jednolitego gospodarstwa o charakterze rolniczo-hodowlanym, że jeden ze wspólników Adam Czarnocki ... , a prawa jego do spółki przeszły na mocy aktu testamentu do pozostałej po nim wdowy współstawającej Michaliny Czarnockiej; drugi zaś Jan Mścichowski prawa swoje do tejże spółki przelał na Pawła Bukowskiego, a ostatni na współstawającego Czesława Piaszczyńskiego, ... to na mocy zawartej między nimi dobrowolnej ugody; że okręgowy Urząd Ziemski stosownie do dołączającego się do tego ... ... z dnia 9 lutego 1924 roku za Nr 5776 udzielił zezwolenia na ... tytułu własności wspomnianego pastwiska na rzecz gromady wsi Łękowo.
&2. Po takowym wyjaśnieniu Józef Pawłowski oświadczył, że on całe swoje wyżej opisane pastwisko o obszarze 80 ha 162m wchodzące w skład powyższych dóbr Elżbiecin w tym stanie, granicach i przestrzeni w jakich takowe obecnie się znajduje i że ... ten ... do niego należy z prawa, ... lub przeznaczenia bez żadnego na rzecz swoją wyłączenia, tudzież bez żadnych długów i obciążeń na rzecz osób ... - przez akt niniejszy sprzedaje na zupełną własność ustępuje ... na mocy aktu zeznanego przed czyniącym Notariuszem dnia 26 stycznia 1921 roku, za ... 110 ... rolno-hodowlanej w osobach współstawających nabywców a mianowicie: 1. Marcelego Klimaszewskiego, 2. Karola Borzymowskiego, 3. Wiktora Łebkowskiego, 4. Feliksa Danowskiego, 5. Bronisławę Szumską, 6. Józefa i Stanisławę małżonków Mścichowskich, 7. Czesława Piaszczyńskiego, 8. Józefa Szumskiego, 9. Annę Czerwonka, 10. Michalinę Czarnecką, 11. Władysława Zbikowskiego, 12. Wojciecha Pasuszko, 13. Adolfa Szumskiego, 14. Antoniego Zbikowskiego, 15. Anna Szumoska, 16. Franciszka Zbikowskiego, 17. Antoniego Łebkowskiego, 18. Magdalenę Łebkowską i 19. Marcelego Koniecko. niepodzielnie za dobrowolnie umówioną cenę szacunkową marek 800 000, którą jeszcze przed przystąpieniem do tego aktu od nabywców otrzymał i odbioru kwituje na przepisanie tytułu własności co do sprzedanego pastwiska w odpowiedniej księdze hipotecznej dóbr Elżbiecin na rzeczoną spółkę w osobach wyżej wymienionych na ... każdego z nich wniosek zgadza się, a ponieważ sprzedawane za tym aktem pastwisko już znajduje się w faktycznym posiadaniu i użytkowaniu tejże spółki w osobach nabywców, to sprzeda... ... w tako... się na zawsze utrwala i obowiązuje do opłacenia na ... podatków i ciężarów oraz podatku majątkowego o ile takowy by się należał.

&3. Sprzedawca Pawłowski niniejszym gwarantuje nabywcom całym swoim majątkiem obecnym i przyszłym za spokojne i bezsporne posiadanie nabyt... za tym ... gruntem i że w ogóle z racji tego nabycia i z winy sprawcy nie będzie narażonym na żadne straty i koszta, przyczem gdyby się okazały na dobrach Elżbiecin jakie długi lub ciężary, to sprzedawca Pawłowski obowiązuje się ... ...
za tym akcie pastwiska od odpowiedzialności za wszystkie długi i wierzytelności, w tem i za pożyczoną ... ...
&4. Nabywcy ze swej strony oświadczyli, że nabywane za tym aktem pastwisko znają dokładnie pod każdym względem tytuł własności sprzedawanej ... go oraz stan hipoteczny dóbr Elżbiecin zbadali, od złożenia ... wykazu hipotecznego ..., wszystkiem tym zadawal.. się i biorą pod uwagę gwarancję sprzedawcy, ten akt na wyłączne swe ... przyjmują, przyczem ustalają, że stosownie do .. ... spółki na N110 wyjście przez którego z nabywców z niepodzielności nabytej za tym aktem ... pastwiska, nastąpić może jednak za zgodą współnabywców i odpowiednich władz i w razie dokonania podziału pastwiska takowy winien następnie pomiędzy nabywcami proporcjonalnie do wpłaconych przez nich sum ... a mianowicie: Marceli Klimaszewski, Czesław Piaszczyński, Władysław Zbikowski, Wojciech Pasuszka, Adolf Szumski, Antoni Zbikowski, Antoni Łebkowski w 10/140 częściach każdy z nich; Wiktor Łebkowski, Stanisław Mścichowski, Franciszek Zbikowski w 8/140 częściach każdy; Bronisława Szumska i Anna Szumska w 7/140 częściach każda; Feliks Danowski, Anna czerwonka, Magdalena Łebkowska i Marceli Koniecko w 5/140 każdy, Karol Borzymowski, Józef Szumski i Michalina Czarnuszka w 4/140 częściach każdy z nich.
&5. Dla ustalenia opłaty... wartość pastwiska stanowiącego przedmiot tego aktu strony szacują na marek jeden miliard 300 milionów /1 300 000 000/
&6. Koszta tego aktu przyjmują na siebie i ponoszą nabywcy.
&7. Czyniący notariusz oznajmił stronom, że akt ten ze względu na skutki hipotecznie winien być bezpośrednio zeznany w odpowiedniej księdze hipotecznej dóbr Elżbiecin, lecz strony pomimo tego uprzedzenia żądali sporządzenia tego aktu na hipotekę, przyczem zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 22 września 1922 roku o znanych stronom o skutkach jakim podlegają w razie zatajenia faktycznej ceny sprzedażnej: akt ten wobec wyżej wymienionych świadków stronom odczytany przez nich co do treści i co do skutków zrozumiały i jako zgodny z dobrą ich wolą przyjęty i podpisany został. ... należy wydać spółce w osobach nabywców. ... gotówką pobrano.
Sprostowanie.
Na stronie ... ...
Podpisy:

 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Piaszczyński Stanisław Konstanty [I0011]
Matka Zaorska Waleria [I0038]
    Brat (rodzony)     Piaszczyński Marian [I0007]
         Piaszczyński Czesław [I0024]
    Siostra (rodzona)     Piaszczyńska Stanisława [I0025]
    Siostra (rodzona)     Piaszczyńska Regina [I0026]
    Brat (rodzony)     Piaszczyński Adam [I0027]
    Siostra (rodzona)     Piaszczyńska Anna [I0774]
    Brat (rodzony)     Piaszczyński Bolesław [I0782]
    Brat (rodzony)     Piaszczyński Bolesław [I0804]
    Brat (rodzony)     Piaszczyński Michał [I0825]

Rodziny

    Rodzina Piaszczyński Czesław iŻbikowska Władysława [F0081]
Związek małżeński Żona Żbikowska Władysława [I0276]
   
Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Umowa małżeńska 1923-01-10    
Notatka zdarzenia

Intercyza
Nr repertorium 53/21
Działo się w mieście Grajewie powiatu Szczuczyńskiego dnia 10 stycznia roku 1923. Przede mną Kazimierzem Dziekońskim notariuszem przy Wydziale Hipotecznym Sądu Pokoju w Szczuczynie, w kancelarji mojej w mieście Grajewie przy ulicy Boguszewskiej w domu pod nr 43 znajdującej się, w obecności dwóch osobiście mi znanych i prawem wymagane przymioty posiadających świadków, obywateli w mieście Grajewie zamieszkałych Piotra Żochowskiego i Grzegorza Mikuckiego stawili się znani mi 2 osób do działań prawnych zdolni obywateli państwa polskiego: 1. Czesław Piaszczyński, 2. Władysława Żbikowska dwudziestoletnia panna i 3. ojciec jej Adam Żbikowski wszyscy we wsi Łękowo gminy Bogusze powiatu Szczuczyńskiego zamieszkali i zeznali akt tej treści:
§1. Władysława Żbikowska panna i Czesław Piaszczyński kawaler oświadczyli, że maja zamiar zawrzeć z sobą związek małżeński i w skutek tego ... na przyszłość swoje stosunki majątkowe w następujący sposób;
§2. Majątek jaki każdy z przyszłych małżonków posiada ... i jaki w przyszłości każdy z nich otrzymać może poprzez spadek ... darowiznę lub przez zrządzenie losu, stanowić będzie każdego z nich oddzielną własność - ... zaś ... zdobędą w czasie małżeńskiego pożycia przez pracę i ... , będzie stanowić wspólną własność obojga małżonków.
§3. Czesław Piaszczyński oświadczył, że obecny jego majątek składa się z drobnoszlacheckiej części ... w ograniczeniu wsi Łękowo powiatu Szczuczyńskiego położonej, powierzchni około 56 morgów obejmującej z zabudowaniami, nabytej od małżonków Sulewskich (?) za sumę marek 2 miliony ..set tysięcy, na mocy aktu przed ... ... w dniu 8 stycznia roku bieżącego ... zeznanego;
§4. Władysława Żbikowska oświadczyła, że jej majątek składa się z gotówki w kwocie marek jeden milion czterysta tysięcy i jednej klaczy dwuletniej maści gniadej wartości przeszło sto tysięcy marek, które to gotówkę i klacz ma jej wydać brat jej Władysław Żbikowski jako udział majątkowy, w zamian wyznaczonej przez ojca jej Adama Żbikowskiego na zasadzie aktu zeznanego przez b. notariuszem w Szczuczynie Zaleskim 27 stycznia /9 lutego/ 1901 roku ... spłaty majątkowej w kwocie rubli 300.
§5. Czesław Piaszczyński przyznaje, że wzmiankowane w §3 ... sumy marek jeden milion 400 tysięcy i jednej klaczy od Władysława Żbikowskiego przyszłego szwagra swojego otrzymał z odbioru kwituje i powyższą sumę 1400000 marek i klaczy jako posagu przyszłej swej żony Władysławy Żbikowskiej, ... na jej ... na całym swoim ruchomym i nieruchomym majątkiem ... swej drobno szlacheckiej części ziemskiej we wsi Łękowo położonej od Sulewskich nabytej;
§6. Współstawający Adam Żbikowski oświadczył, że na zawarcie związku małżeńskiego swej córki Władysławy z Czesławem Piaszczyńskim zgadza się.
§7. Treść art. 208 K.C. stronom ogłoszono, Akt ten wobec wyżej wymienionych świadków stawającym odczytany, przez nich co do treści i co do skutków ... i jako zgodny z dobrą ich wolą ... i podpisany został. Pierwsze wypisy należy wydać stronom oraz Władysławowi Żbikowskiemu. Stemplowe ... Skarbu: od intercyzy marek 20, a pokwitowanie sumy marek 1 500 000,- marek 7500,- i ... miasta marek 207 500,- ...
Podpisy: Czesław Piaszczyński, Adam Żbikowski, Z upoważnienia niepiśmiennej Władysławy Żbikowskiej za nią ten akt podpisuje mieszkaniec miasta Grajewa Leon Piekarski. Jako świadkowie ... aktu stwierdzamy, że akt ten podpisał Leon Piekarski za niepiśmienną Władysławę Żbikowską z jej upoważnienia.
Piotr Żochowski, Grzegorz Mikucki , Dziekoński Notariusz

 
Małżeństwo 1923-01-15 Grajewo  
 
  Dzieci
 1. Piaszczyński Antoni [I0275]
 2. Piaszczyński Marian [I0277]
 3. Piaszczyński Czesław [I0279]
 4. Piaszczyński Hieronim [I0280]
 5. Piaszczyński Józef [I0278]
  Atrybuty
Rodzaj Wartość Notatki Źródła
_UID Y2JJF0P0-E241-058B-YE40-YE400Z7CQ2FB
 

Media

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

 1. Piaszczyński Stanisław Konstanty [I0011]
  1. Zaorska Waleria [I0038]
   1. Piaszczyński Adam [I0027]
   2. Piaszczyński Bolesław [I0804]
   3. Piaszczyńska Anna [I0774]
   4. Piaszczyński Bolesław [I0782]
   5. Piaszczyński Marian [I0007]
   6. Piaszczyński Czesław
    1. Żbikowska Władysława [I0276]
     1. Piaszczyński Hieronim [I0280]
     2. Piaszczyński Antoni [I0275]
     3. Piaszczyński Marian [I0277]
     4. Piaszczyński Józef [I0278]
     5. Piaszczyński Czesław [I0279]
   7. Piaszczyńska Stanisława [I0025]
   8. Piaszczyński Michał [I0825]
   9. Piaszczyńska Regina [I0026]

Przodkowie