Piaszczyński Adam

Nazwisko rodowe Piaszczyński Adam
Płeć mężczyzna
Wiek przy zgonie nieznana

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Zgon      
 
Narodziny 1906-12-11    
Notatka zdarzenia

№ 597 Łomżyca
Działo się w mieście Łomży 16-go (29-go) grudnia 1906-go roku o godzinie 2-j po południu. Stawił się osobiście Stanisław Piaszczyński 38 lat mający gospodarz w Łomżycy mieszkający w obecności Antoniego Piaszczyńskiego 24 lat i Kazimierza Goralczyka 21 lat mających, obywateli w mieście Łomży mieszkających i okazał nam dziecię płci męskiej, oświadczając, iż urodzone zostało w Łomżycy 11-go (24-go) grudnia roku bieżącego, o godzinie 10-j rana, z ślubnej małżonki jego Walerii z Zaorskich 36 lat mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu dzisiejszym przez księdza Wojszego dokonanym, zostało nadane imię Adam, a jego rodzicami chrzestnymi byli: Anton Piaszczyński i Franciszka Janowska. Akt ten stawającemu niepisemnemu i świadkom odczytany i przez nas i świadków podpisany został.
Przechowujący Akta Stanu Cywilnego
Podpisy: K. Góralczyk, Antoni Piaszczyński

 
Zamieszkanie 1934-08-30 Wąsosz  
Notatka zdarzenia

Zakup nieruchomości w Wąsoszu. Nr.repertorium 360/234
Działo się w mieście Grajewie powiatu Szczuczyńskiego województwa białostockiego dnia 30 sierpnia roku 1934. Przede mną Mieczysławem Rupińskim notariuszem przy Wydziale Hipotecznym Sądu Grodzkiego w Szczuczynie, w kancelarji mojej w mieście Grajewie przy ulicy Boguszewskiej w domu pod nr 43 znajdującej się, stawili się znani mi z osób i do działań prawnych zdolni obywatele Rzeczypospolitej polskiej: Władysław i Apolonia z Liszowskich, małżonkowie Przechodzcy oraz Adam i Jadwiga z Baranowskich małżonkowie Piaszczyńscy, wszyscy w osadzie Wąsosz, powiatu Szczuczyńskiego zamieszkali i zeznali akt o treści następującej:
§1. Władysław i Apolonia małżonkowie Przechodzcy oświadczyli, że oni z nabycia od Antoniego i Emilii, małżonków Tarnackich za aktem zamiany, zeznanym przed Kazimierzem Dziekońskim Notariuszem w Grajewie w dniu 19 października roku 1927 za nr. 891 są właścicielami nieobciążonej żadnymi długami hipotecznej nieruchomości w osadzie Wąsosz, powiatu Szczuczyńskiego, przy ulicy Przedmieście pod numerem 24 położonej, składającej się z placu obejmującego obszar około 400 m kwadratowych, szczegółowo granic w przytoczonym wyżej akcie za Nr. 891... oraz domu murowanego mieszkalnego i chlewów murowanych.
§2. Po takowym wyjaśnieniu Władysław i Apolonia małżonkowie Przechodzcy oświadczyli, że oni całą swoją wyżej rzeczoną nieruchomość, ze wszystkim tem co do niej należy i stanowi nieruchomość, bez żadnego na rzecz swoją wyłączenia i ze wszystkimi sobie służącymi prawami aktem ... sprzedają na własność zupełną współstawającym Adamowi i Jadwidze małżonkom Piaszczyńskim za dobrowolnie umówioną cenę szacunkową złotych 1425,- i tytuł własności tej nieruchomości na nabywców przelewają oraz obowiązują się do opłacenia z tej nieruchomości wszelkich podatków poczynając od dnia dzisiejszego.
§3. Cena sprzedażna złotych 1425 zaspokaja się w ten sposób: sprzedawcy małżonkowie Przechodzcy przyznają, że na poczet tej ceny otrzymali od nabywców małżonków Piaszczyńskich przy tym akcie złotych 700 i z odbioru kwitują, pozostającą zaś kwotę złotych 725 nabywcy małżonkowie Piaszczyńscy solidarnie zobowiązują się oddać i wypłacić sprzedawcom małżonkom Przechodzkim w tej kancelarii bez wezwania i stawiania w zwłoce, w dniu 1 czerwca roku 1935 bez procentu.
§4. W razie nie uiszczenia powyższej reszty ceny niniejszy akt kupna sprzedaży podlega rozwiązaniu z winy nabywców małżonków Piaszczyńskich bez potrzeby wyznaczania tym ostatnim dodatkowego terminu ulgowego i zawiadamiania ich o odstąpieniu od umowy i z zapłaconych przez nich na poczet ceny 700 złotych - suma ... złotych przepada na rzecz sprzedawców bez potrzeby dowodzenia z ich strony wysokości szkód i straty, ... w skutek rozwiązania kupna-sprzedaży. Nadto dopóki reszta nie zostanie całkowicie uiszczona, nabyta tym aktem przez małżonków Piaszczyńskich nieruchomość nie może być zbywana, darowana, wypożyczana w dzierżawę i zastaw, jak również nie może być obciążana.
§5. Sprzedana za tym aktem nieruchomość znajdować się będzie we wspólnem posiadaniu także sprzedających, jak i nabywców do dnia 1 czerwca roku 1935, to jest do dnia uiszczenia reszty ceny ... od tejże daty faktycznie posiadanie przechodzi na nabywców.
§6. Nabywcy małżonkowie Piaszczyńscy oświadczyli, że nabywaną nieruchomość osobiście na miejscu obejrzeli, o jej stanie i granicach placu przekonali się, tytuł własności sprzedawców zbadali, ... tem zadowalają się i ... niniejsze na warunkach wyżej wyłuszczonych przyjmują i akceptują.
§7. Koszty aktu tego oraz koszty ... ... cenę ... złotych 725 ponoszą nabywcy.
§8. Strony oświadczyły, że do obecnej ... żadna egzekucja ... nie została i nie nastąpi żaden zakaz zbywania i obciążania sprzedanej tym aktem nieruchomości.
§9. ... notariusz wyjaśniła stronom znaczenie artykułów ... sześćdziesiątego drugiego, siedemnastego, sześćdziesiątego ósmego i osiemset pięćdziesiątego szóstego Kodeksu Postępowania Cywilnego. Akt ten stawającym odczytany , jako przez nich zrozumiany i z wolą ich zgodny, przyjęty i podpisany został. Wypisy tego aktu należy wydać stronom. opłatę pobrano: złotych 57, 10 % ... złotych pięć ... siedemdziesiąt, ... złotych dwadzieścia osiem groszy pięćdziesiąt i na rzecz ... , w myśl artykułu drugiego ... , złotych trzydzieści, ... ... Nr tego aktu. Na stronie drugiej ... " ... i poprawiono, czterysta"
Podpisy: Władysław Przechodzki, Apolonia Przechodzka, Jadwiga Piaszczyńska, Adam Piaszczyński, Notariusz M. Rupiński.

Dla orientacji w cenach dodam, że w 1934 roku krowa dojna kosztowała 142 zł, a za 100 kg pszenicy płacono 25 zł,

 
Decyzja Urzędu Ziemskiego 1921    
Notatka zdarzenia

Odpis
M.R.R.
Okręgowy Urząd Ziemski w Białymstoku
Sprawa
przeniesienia tytułu własności w drodze parcelacji folwarku Elżbiecin, w gminie Bogusze, powiecie Szczuczyńskim położonego.
Wniosek
Pismem z dnia 27 października 1921 roku za N.4320 Okręgowy Urząd Ziemski w Łomży polecił Powiatowemu Urzędowi Ziemskiemu w Grajewie nadesłać wyjaśnienie na jakich podstawach przeprowadza się parcelacja folwarku Elżbiecin, ponieważ geodeta upoważniony Aleksander Wilcz przedstawił do Okręgowego Urzędu Ziemskiego wykaz prac pomiarowych, wykonanych przez niego od 1 kwietnia do lipca 1921 roku, w których widocznym jest, że w roku 1921 dokonana została parcelacja folwarku Elżbiecin, położonego w powiecie Szczuczyńskim. Przyjmując pod uwagę, że na zasadzie § 1 Rozporządzenia Prezesa b. Głównego Urzędu Ziemskiego z dnia 27 kwietnia 1921r. właściciele posiadłości ziemskich, którzy zamierzają osobiście przedsięwziąć parcelacyjny podział swoich gruntów i w tym celu chcą dokonywać na nich pomiary, winni uprzednio uzyskać w Okręgowym Urzędzie Ziemskim ... tekst nieczytelny ... strony Urzędów Ziemskich , jednak właściciel folwarku Elżbiecin nie składał podania o wyjednanie omawianego zaświadczenia. W razie potwierdzenia powyższego należy do folwarku Elżbiecin zastosować punkt 2 art.1 Ustawy z dnia 15 lipca 1920 roku i przystąpić do sporządzenia opisu folwarku.
Powiatowy Urząd Ziemski w Grajewie przy piśmie z dnia 14 marca 1923 roku za N.291/22 przedstawił do Okręgowego Urzędu Ziemskiego w dniu 8 kwietnia 1923 roku sprawę ... ... właścicielowi folwarku Elżbiecin na sprzedaż gruntu z następującym wyjaśnieniem:
folwark Elżbiecin został rozparcelowany na gruncie .. w 1921 roku przed wydaniem Rozporządzenia Prezesa Głównego Urzędu Ziemskiego z dnia 27 kwietnia 1921 roku w myśl obowiązujących wówczas przepisów i wtedy również zawierano umowy przedwstępne. Z racji nie wykończonych planów przez geodetę, prowadzącego roboty pomiarowe, właściciel, jako sam twierdzi, nie mógł we właściwym czasie wystąpić z prośbą o przeniesienie tytułu własności. Ze względu na to, że umowy były zawarte w początkach 1921 roku, właściciel sądził, że Okręgowy Urząd Ziemski uwzględni jego prośbę i mimo braków w operacie parcelacyjnym, takowy zatwierdzi;
folwark Elżbiecin przedstawia sobą zupełne pustkowie składające się z bagien i nadzwyczajnie lichych piasków. [ nieczytelne ] tych przestrzeni przymusowo / pismo z O.U.Z. z dn. 27 kwi.1921r.N.4320/ naraziłoby Urzędy Ziemskie na ponoszenie licznych trudności, a Skarb Państwa na poważne straty - należałoby jak najrychlej kandydatów, przedstawionych przez p. Pawłowskiego właściciela majątku zatwierdzić, zmuszając tego ostatniego do usunięcia wszelkich braków jakie ma sprawa przeniesienia tytułu własności na folwarku Elżbiecin. Pozostała część ziemi jest najgorszą w całej przestrzeni i nierozparcelowana dotychczas dlatego, że nie ma na nią nabywców. Dla tej też przyczyny góra Żwirowa między N.7,8,9, i 13 pozostała nadal przy właścicielu. Co się tyczy nabywców to tylko niektórzy z nich nabyli ziemi ponad normy dozwolone. Ze względu na specjalne warunki t.zn. niezmiernie lichą glebę - nadwyżka kilku morgów ponad normę nie może stanowić zasadniczej przeszkody do udzielenia pozwolenia na kupno, tym bardziej, iż o nabywców jak to już zaznaczono, jest trudno.
Wobec tego, że umowy przedwstępne kupna-sprzedaży nie były opłacone stemplem w wysokości ½% od wartości przedmiotu w dniu 10 maja 1922 roku za N.3317 przesłano 38 umów kupna-sprzedaży do Urzędu Skarbowego w Grajewie w celu ściągnięcia z właściciela folwarku należnej opłaty stemplowej.
Dnia 20 sierpnia 1922 roku za N.7738 Okręgowy Urząd Ziemski wysłał b. Pilne pismo do Urzędu Skarbowego w Grajewie, prosząc o jak najszybsze załatwienie pisma, przesłanego w dniu 10 maja 1922 roku N.3317.
Urząd Skarbowy w Grajewie wspomniane wstępne umowy przedstawił dopiero 8 maja 1923 roku przy piśmie z dnia 7 maja 1923 roku N.4819/22/V.-
Ponieważ przedstawione dowody pomiarowe nie odpowiadały Instrukcji Technicznej zostały zwrócone właścicielowi folwarku w dniu 14 czerwca 1923 roku, które to dowody następnie przedstawiono 16 grudnia 1923 roku i ostatecznie uzyskały one dodatnią opinię Wydziału Technicznego dopiero 6 lutego r.b..
Z dołączonych do podanie dowodów wynika, że J. Pawłowski jest jawnym z wykazu hipotecznego właścicielem dóbr Elżbiecin w gminie Bogusze, powiecie Szczuczyńskim położonych, obciążonych serwitutami łowienia ryb na rzecz osady Grajewo;
że nabywcy są obywatelami polskimi, rolnikami i złożyli zobowiązania samodzielnie gospodarować na nabywanym gruncie; że inne dane dotyczące nabywców są następujące:

 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Piaszczyński Stanisław Konstanty
Matka Zaorska Waleria
    Brat (rodzony)     Piaszczyński Marian
    Brat (rodzony)     Piaszczyński Czesław
    Siostra (rodzona)     Piaszczyńska Stanisława
    Siostra (rodzona)     Piaszczyńska Regina
         Piaszczyński Adam
    Siostra (rodzona)     Piaszczyńska Anna
    Brat (rodzony)     Piaszczyński Bolesław
    Brat (rodzony)     Piaszczyński Bolesław
    Brat (rodzony)     Piaszczyński Michał

Rodziny

    Rodzina Piaszczyński Adam iBaranowska Jadwiga
Związek małżeński Żona Baranowska Jadwiga
   
Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Małżeństwo 1931-11-24 Wąsosz  
 
  Dzieci
 1. Piaszczyński Jan
 2. Piaszczyński Józef
 3. Piaszczyńska Zofia
 4. Piaszczyński Adam
  Atrybuty
Rodzaj Wartość Notatki Źródła
_UID E342802X-V4C4-7D8C-DCWK-DCWK37Z2G0EA
 

Media

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

 1. Piaszczyński Stanisław Konstanty
  1. Zaorska Waleria
   1. Piaszczyński Bolesław
   2. Piaszczyńska Anna
   3. Piaszczyński Bolesław
   4. Piaszczyński Marian
   5. Piaszczyński Czesław
   6. Piaszczyńska Stanisława
   7. Piaszczyński Michał
   8. Piaszczyński Adam
    1. Baranowska Jadwiga
     1. Piaszczyński Jan
     2. Piaszczyński Józef
     3. Piaszczyński Adam
     4. Piaszczyńska Zofia
   9. Piaszczyńska Regina

Przodkowie