Baranowski Aleksander

Nazwisko rodowe Baranowski Aleksander
Płeć mężczyzna
Wiek przy zgonie 76 lat, 1 miesiąc, 3 dni

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny szacowany 1872    
 
Zgon 1948-02-04    
 
Własność 1934-08-30 Grajewo  
Notatka zdarzenia

podział majątku Baranowski Aleksander Wąsosz
Nr.repertorium 360/234
Działo się w mieście Grajewie powiatu Szczuczyńskiego województwa białostockiego dnia 30 sierpnia roku 1934. Przede mną Mieczysławem Rupińskim notariuszem przy Wydziale Hipotecznym Sądu Grodzkiego w Szczuczynie, w kancelarji mojej w mieście Grajewie przy ulicy Boguszewskiej w domu pod nr 43 znajdującej się, stawili się znani mi z osób i do działań prawnych zdolni obywatele Rzeczypospolitej polskiej: Aleksander Baranowski syn Stanisława, córki jego Aleksandra Baranowska, panna pełnoletnia i Jadwiga z Baranowskich Piaszczyńska oraz mąż tej ostatniej Adam Piaszczyński, żona w asystencji i z zezwoleniem tegoż męża działająca, zamieszkali w osadzie Wąsosz, powiatu Szczuczyńskiego zamieszkali i zeznali akt tej treści:
§1. Aleksander Baranowski oświadczył, że on ... ... przed Kazimierzem Dziekońskim Notariuszem w Grajewie w dniu 2 listopada 1932 za numerem repertorium 827 sprzedał córce Jadwidze i mężowi jej Adamowi Piaszczyńskiemu prawa do nieruchomości w obrębie wspomnianej osady Wąsosz położonej, składającej się z kolonii oznaczonej numerem 27, ... łąk znajdujących się w miejscowościach "Klekotka" i " W ..." oraz plac obejmujący obszar około 200 metrów kwadratowych, znajdujący się pomiędzy placami Adama Komosińskiego od wschodu , Jana Grzymkowskiego od zachodu, Adama Surawskiego od północy i drogą od południa, pochodzący z nabycia od Suralskiego wraz z pobudowaną na tym placu stodołą murowaną i że Jadwiga Piaszczyńska udziału w tym akcie nr rep. 827 nie brała.
§2. Jadwiga Piaszczyńska oświadczyła, że przytoczony wyżej oraz ... 827 we wszystkich szczegółach ... ..., ... uznaje dla siebie za obowiązujący.
§3. Aleksander Baranowski oświadczył, że powyższe przyjmuje do wiadomości.
§4. Adam i Jadwiga, małżonkowie Piaszczyńscy oświadczają, że oni cały wyżej opisany plac w Wąsoszu położony, obszaru około ... metrów obejmujący, wraz ze znajdującą się na tym placu murowaną stodołą, bez żadnego na rzecz swoją wyłączenia i że w tym stanie sobie służącymi prawami aktem niniejszym sprzedają na własność zupełną współstawającej Aleksandrze Baranowskiej za dobrowolnie umówioną cenę szacunkową złotych 400, którą otrzymali od nabywającej, a mianowicie: 100 złotych tytułem zadatku jeszcze przed przystąpieniem i trzysta złotych przy tym akcie, z odbioru kwitują, tytuł własności na nabywczynię przelewają i sprzedaną nieruchomość od dnia dzisiejszego zezwalają jej objąć w faktyczne posiadanie i użytkowanie, z zobowiązaniem płacenia wszelkich podatków, poczynając od dnia dzisiejszego.
§5. Aleksandra Baranowska oświadczyła, że nabywaną nieruchomość zna dokładnie pod każdym względem, tytuł własności sprzedających zbadała, wszystkim tem ... i akt ten przyjmuje oraz koszty takowego ponosi.
§6. Strony oświadczyły, że do obecnej chwili żadna egzekucja nie została ... i nie nastąpił żaden zakaz zbywania i obciążania należącego do małżonków Piaszczyńskich majątku.
§7. Czyniący notariusz wyjaśnił stronom znaczenie artykułów 652, 764 i 856 Kodeksu Postępowania Cywilnego - Akt ten stawającym odczytany i jako przez nich zrozumiany i z wolą ich zgodny, przyjęty i podpisany został. Wypisy tego aktu należy wydać osobom zainteresowanym. Opłatę pobrano: od deklaracji złotych 5 i od sprzedaży złotych 16, 10% dodatkową złotych 2 groszy 10, ... złotych 8 i na rzecz notariusza w myśl artykułów 2 i 5 ... złotych 60, które wciągnięto do repertorium pod Nr tego aktu. Na stronie pierwszej ... "Grajewie ka" -
Podpisy: Aleksander Baranowski, Jadwiga Piaszczyńska, Adam Piaszczyński, Aleksandra Baranowska, Notariusz M. Rupiński.

 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Baranowski Stanisław
Matka Kozłowska Agnieszka
         Baranowski Aleksander

Rodziny

    Rodzina Baranowski Aleksander iPieńczykowska Franciszka
Związek małżeński Żona Pieńczykowska Franciszka
   
Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Małżeństwo 1899-02-06 Wąsosz  
Notatka zdarzenia

Akt nr 29 Wąsosz i Niedżwiedzkie
Działo się w osadzie Wąsosz 25 stycznia /6 lutego/ 1899 roku o godzinie 3 po popłudniu.
Ogłaszamy, że w obecności świadków Andrzeja Kisielewskiego lat 45 i Aleksandra Sikorskiego lat 30 mających obu gospodarzy zamieszkałych w osadzie Wąsosz zawarto dziś sakramentalny związek małżeński między: Aleksandrem Baranowskim 27 lat mającym kawalerem rolnikiem synem zmarłego Stanisława i żyjącej Agnieszki z Kozłowskich małżonków Baranowskich, urodzonym i przy matce zamieszkałym na gospodarstwie w osadzie Wąsosz i Franciszką Pieńczykowską 24 lat mającą panną, córką zmarłych Adama i Ludwiki z domu Godlewska małżonków Pieńczykowskich, urodzoną i ... na szlacheckim gospodarstwie we wsi Niedźwiedzkie mieszkającą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne, w Wąsoskim kościele ogłoszone w dniach: 3 /15/, 10 /22/ i 17 /29/ stycznia bieżącego roku. Małżonkowie nowi oświadczają iż nie zawierali żadnej umowy przedślubnej. Obrządek religijny małżeństwa odprawiony przez księdza .../?/
Akt ten małżonkom nowym i świadkom niepisemnym odczytany i tylko potem przez nas podpisany został.

 
  Dzieci
 1. Baranowska Aleksandra
 2. Baranowska Czesława
 3. Baranowska Jadwiga

Media

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

 1. Baranowski Stanisław
  1. Kozłowska Agnieszka
   1. Baranowski Aleksander
    1. Pieńczykowska Franciszka
     1. Baranowska Jadwiga
     2. Baranowska Aleksandra
     3. Baranowska Czesława

Przodkowie