Sokołowska Sokół Anna

Nazwisko rodowe Sokołowska Sokół, Anna
Nazwisko po małżeństwie Mikulska, Anna
Gramps ID I0010
Płeć kobieta
Wiek przy zgonie 62 lata, 4 miesiące, 14 dni

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny 1910-02-22 Kapice  
Notatka zdarzenia

Akt chrztu nr 49 Kapice
Działo się w Białaszewie 11 (24 ) Lutego 1910 roku o godzinie 4 po południu. Stawił się Marcel Sokół gospodarz ziemski mieszkający w Kapicach 35 lat mający
w obecności Wiktora Sokoła i Mikołaja Sokoła gospodarzy ziemskich obu zamieszkałych w Kapicach, okazali nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, iż urodziło się ono w Kapicach 9 ( 22 ) lutego bieżącego roku o godzinie 3 rano ze ślubnej małżonki jego Anny z domu Czaplickiej 33 lat mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym przez księdza Ignacego Bruszewskiego dokonanym nadane zostało imię Anna, a rodzicami chrzestnymi byli: Wiktor Sokół i Paulina Sokół.
Akt ten stawającemu i obecnym niepisemnym świadkom odczytany i przez nas podpisany został.
Administrator Parafii Białaszewskiej.

 
Zgon 1972-07-07 Kosówka  
 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Sokołowski vel Sokół Marcel [I1675]
Matka Czaplicka Anna Marianna [I0089]
         Sokołowska Sokół Anna [I0010]
    Brat (rodzony)     Sokół Marceli [I0100]
    Brat (rodzony)     Sokół Antoni [I1069]

Rodziny

    Rodzina Mikulski Dominik iSokołowska Sokół Anna [F0003]
Związek małżeński Mąż Mikulski Dominik [I0009]
   
Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Małżeństwo 1928-01-24 Kapice  
Notatka zdarzenia

Akt małżeństwa.
Nr 1. Kapice Mikulski Dominik i Sokołowska Anna.
Działo się we wsi Kapice dnia 24 stycznia 1928 roku o godzinie 4 po południu.
Wiadomo czynimy, że w obecności światków Stanisława Ostrowskiego lat 35 i Bolesława Mikulskiego lat 32 mających obydwóch gospodarzy rolnych w Kosówce zamieszkałych, zawarte zostało w dniu dzisiejszym religijne małżeństwo pomiędzy Dominikiem Mikulskim kawalerem, gospodarzem lat 27 mającym, urodzonym i zamieszkałym w Kosówce, synem Juliana i Marianny z Zawistowskich małżonków Mikulskich, a Anną Sokołowską panną lat 18 mającą, córką niegdyś Marcela i zyjącej Anny z Czaplickich małżonków Sokołowskich, urodzoną i zamieszkałą w Kapicach. Małżeństwo to porzedziły trzy przedślubne zapowiedzi, ogłoszone w kościołach parafialnych w Kapicach i Rydzewie w dniach niedzielnych, a mianowicie, dnia ósmego, piętnastego i dwudziestego drugiego stycznia roku bieżącego. Nowi małżonkowi oświadczyli, że umowa przedślubna został zawarta u notariusza w Grajewie. Pozwolenie dla małoletniej Anny Sokołowskiej udzieliła matka wymienionej. Obrzęd religijny odprawiony został przez księdza Mariana Lisa miejscowego proboszcza. Akt niniejszy nowozaślubionym i świadkom przeczytany, przez nas, przez świadków i nowozaślubionych podpisany został.
podpisy:

_______________________

 
Umowa małżeńska 1928-01-16 Grajewo  
Notatka zdarzenia

Działo się w mieście Grajewie powiatu Szczuczyńskiego dnia szesnastego stycznia roku tysiąc dziewięćset dwudziestego ósmego. Przede mną Kazimierzem Dziekońskim Notariuszem przy Wydziale Hipotecznym Sądu Pokoju
w Szczuczynie w kancelarii mojej w mieście Grajewo przy ulicy Boguszewskiej w domu pod numerem 34 znajdującej się w obecności dwóch osobiście mi znanych i prawem wymagane przymioty posiadających świadków,
obywateli w mieście Grajewo zamieszkałych Leonarda Kacperskiego i Władysława Kozłowskiego, stawili się
nieznani mi z osób: Dominik Mikulski kawaler pełnoletni we wsi Kosówce oraz Anna z Czaplickich Sokołowa wdowa po Marcelu Sokół i córka jej Anna Sokół, panna, lat 18, zostająca w asystencji i z zezwolenia tejże matki we wsi Kapice,
wszyscy w powiecie Szczuczyńskim zamieszkali, formalności osób ........... i zdolność do działań prawnych poświadczyli wyżej wymienieni ..... - ......... i zeznali Akt tej treści:
&1. Dominik Mikulski, kawaler i Anna Sokół, panna oświadczyli, że ich zamiarem jest połączyć się węzłem małżeńskim i że na czas trwania tego związku stosunki majątkowe w ten sposób: majątek każdy z przyszłych małżonków posiada w chwili obecnej i jakie każdy z nich otrzymać może w przyszłości przez spadek, darowiznę lub zrządzenie losu ..... majątek jaki zdobędą w czasie małżeństwa przez pracę i oszczędności stanowić będzie wspólną własność obojga małżonków w równych połowach.
&2. Anna Sokół matka, oświadczyła, że niniejszym zezwala na zawarcie małżeństwa córki swej Anny z Dominikiem Mikulskim.
&3. Dominik Mikulski oświadczył że obecny jego majątek składa się z części osady włościańskiej na wsi Kosówce położony, obszaru / .... osada / około szesnastu morgów obejmującej stanowiącej wartość tysiąc pięćset, 1500 złotych, zaś Anna Sokół, panna, oświadczyła, że jej majątek składa się ......... z ...... osady włościańskiej na wsi Kapice położonej przedstawiającej wartość około trzystu złotych. Czyniący Notariusz wyjaśnił narzeczonym znaczenie art. 208 K.C. Akt ten wobec wyżej wymienionych świadków stawającym odczytany, przez nich co do treści jego do skutków .......... i jako zgodny z dobrą ich wolą przyjęty i podpisany został.
Pierwszy wypis należy wydać narzeczonym. Stempla na rzecz Skarbu w kwocie jedenastu gotówką pobrano
- Podpisy:
Anna Sokół, Dominik Mikulski
................ ..................
Stanisław Ostrowski
- Jako świadkowie ......... ............
że akt ten podpisał Stanisław Orzechowski za niepiśmienną Annę Sokół ...... z jej upoważnienia Leonard Kasperski. Władysław Kołodziejczyk

Notatka z Urzędu Skarbowego w Grajewie:

Zaświadczenie Stosownie do &84 rozporządzenia Ministerstwa Skarbu z dn. 25.VIII.1923r. Dz.Ust.R.P.Nr.101.poz.794
Urząd Skarbowy nie czyni przeszkód do sporządzenia aktu notarialnego odnośnie zbycia części majątku spadkowego
składającego się z 16 morgów gruntu we wsi Kosówka z zabudowaniami i inwentarzem a pozostałego po zmarłym Julianie Mikulskim.
Podpisano: Naczelnik Urzędu

 
  Dzieci
 1. Mikulska Janina Halina [I0002]
 2. Mikulski Edward [I0060]
 3. Mikulska Irena [I0061]
 4. Mikulska Teresa [I0063]
 5. Mikulski Edmund Jan [I0651]
 6. Mikulska Teresa [I0549]
 7. Mikulski Jan [I0062]

Media

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

 1. Sokołowski vel Sokół Marcel [I1675]
  1. Czaplicka Anna Marianna [I0089]
   1. Sokół Antoni [I1069]
   2. Sokół Marceli [I0100]
   3. Sokołowska Sokół Anna
    1. Mikulski Dominik [I0009]
     1. Mikulski Edward [I0060]
     2. Mikulska Irena [I0061]
     3. Mikulski Jan [I0062]
     4. Mikulska Janina Halina [I0002]
     5. Mikulska Teresa [I0063]
     6. Mikulski Edmund Jan [I0651]
     7. Mikulska Teresa [I0549]

Przodkowie