Znalezione w archiwach

- Lista posiadaczy folwarku "Dziarniki" i "Dziarniki A" z roku 1928

- Uchwała

Treść Uchwały:
Uchwała

        Działo się dnia 5 września 1928 roku we wsi Kosówka, gminy Bełda, powiatu Szczuczyńskiego pod przewodnictwem Komisarza Ziemskiego powiatu Szczuczyńskiego Władysława Dębowskiego.

    Z ogólnej liczby 5 współwłaścicieli ( posiadaczy) gruntów dworskich, mających urządzoną księgę hipoteczną pod nazwą "Dziarniki" i "Dziarniki A" obciążonych służebnościami na korzyść wsi Kosówka gminy Bełda, powiatu Szczuczyńskiego wezwanych przez Komisarza Ziemskiego na powiat Szczuczyński, na dzisiejsze zebranie stawiło się 4 osoby, uprawnionych do działania ze strony dziedziny służebnej, w przedmiocie zniesienia służebności. Zebranie niniejsze po uprzednim porozumieniem się jednogłośnie uchwala:
Zawrzeć z pełnomocnikami przedstawicieli osad tabelowych Nr.Nr. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 i 20 wsi Kosówka, gminy Bełda, powiatu Szczuczyńskiego, korzystających z praw do służebności na gruntach dworskich pod nazwą "Dziarniki" i "Dziarniki A" umowę w przedmiocie zniesienia tych służebności na warunkach następujących: Nr.Nr.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 i 20 wsi Kosówka wszelakich praw do służebności, jakie przysługują im na mocy zapisów w tabelach likwidacyjnych, oddać na własność wspólną tychże osad tabelowych Nr.Nr. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 i 20 następujące grunty: cztery (4) morgi gruntu ornego III klasy oszacowanej przy klasyfikacji gruntów wsi Kosówka w dniu 18 sierpnia 1928 roku po 60 złotych za hektar, przyczem jeden (1) mórg wyżej wymienionych gruntów winien być wydzielony z dóbr "Dziarniki" i trzy (3) morgi z dóbr "Dziarniki A"

    p.2 Wszelkie koszty pomiarów i sporządzenia dowodów pomiarowych, dotyczących scalenia gruntów i jednoczesnej likwidacji służebności ponoszą wszyscy zainteresowani gospodarze proporcjonalnie do posiadanego gruntu.
    p.3 Termin objęcia w posiadanie przez posiadaczy osad tabelowych Nr.Nr. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 i 20, równoważnika oddawanych ziem w zamian za służebności gruntów, mianowicie czterech (4) morgów gruntu ornego III klasy o względnej szacunkowej wartości 60 zł. za ha, który po dokonaniu podziału w toku scalenia zostanie przydzielony do poszczególnych kolonij, ustalić na dzień wprowadzenia w posiadanie kolonii przez Komisarza Ziemskiego, co nastąpi po uprawomocnieniu się orzeczenia Okręgowej Komisji Ziemskiej w Białymstoku, zatwierdzającego projekt scalenia gruntów wsi Kosówka.
    p.4 Do zawarcia na powyższych warunkach z pełnomocnikami posiadaczy osad tabelowych Nr.Nr. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 i 20 wsi Kosówka umowy w przedmiocie zniesienia wymienionych w p.1 niniejszej uchwały służebności, do czynienia w imieniu posiadaczy ... służebnej wszystkiego, co będzie potrzebne do zniesienia obciążających ją na korzyść osad labelowych Nr.Nr. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 i 20 wsi Kosówka służebności, do omówienia z pełnomocnikami dziedziny ... i przyjęcia warunków, w jakich zawarta umowa może utracić swą moc upoważnić:
Pawła Bukowskiego i Mariana Piaszczyńskiego zamieszkałych we wsi Dziarniki.
    p.5 Pełnomocnikom tym zwrócić wszystkie koszty, jakie poniosą przy wykonywanych swych czynności i z tytułu powyższego upoważnienia.

Na tym uchwałę niniejszą zakończono i po przeczytaniu, zrozumieniu i przyjęciu podpisano.
W 13 wierszu od doku na stronie 1 nadpisano "19i20"

    Podpisy:
Marian Piaszczyński
Paweł Bukowski
Bukoski Kazimierz
Adolf Rydzewski
Poniatowski Piotr
    Komisarz Ziemski
- Umowa

Treść umowy:
Umowa


        W dniu 5 września 1928 roku we wsi Kosówka, gminy Bełda, powiaty Szczuczyńskiego w obecności świadków: Teodora Merskiego i Teodora Bukowskiego, zamieszkałych we wsi Kosówka pomiędzy Pawłem Bukowskim i Marjanem Piaszczyńskim pełnomocnikami współwłaścicieli dóbr "Dziarniki" i Dziarniki A", gminy Bełda, powiatu Szczuczyńskiego działającymi na mocy uchwały współwłaścicieli i posiadaczy tychże dóbr z dnia 5 września 1928 roku, zamieszkałymi we wsi Dziarniki z jednej strony, a Władysławem Orłowskim i Stanisławem Ostrowskim pełnomocnikami posiadaczy gospodarstw, korzystających z praw do służebności przysługujących osadom tabelowym zapisanym pod Nr.Nr. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 i 20 w tabeli likwidacyjnej wsi Kosówka, gminy Bełda powiatu Szczuczyńskiego, dziłającym na mocy uchwały zebrania przedstawicieli tych osad z dnia 5 września 1928 roku, zamieszkałych we wsi Kosówka z drugiej strony, zawarta została umowa treści następujacej:

    Wyżej wymienieni pełnomocnicy posiadczy osad tabelowych Nr.Nr.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 i 20 wsi Kosówka, gminy Bełda, powiatu Szczuczyńskiego Władysław Orłowski i Stanisław Ostrowski w imieniu swoich mocodawców zrzekają się wszelkich praw do służebności jakie według wpisów w tabeli likwidacyjnej wsi Kosówka przysługują reprezentowanym przez nich osadom tabelowym Nr.Nr.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 i 20

    W zamian za zrzeczenie się wyżej wymienionych służebności, pełnomocnicy gospodarstw tabelowych Nr.Nr.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 i 20 wsi Kosówka, gminy Bełda, powiatu Szczuczyńskiego Władysław Orłowski i Stanisław Ostrowski otrzymują od pełnomocników współwłaścicieli dóbr Dziarniki i Dziarniki A Pawła Bukowskiego i Mariana Piaszczyńskiego na własność wspólną następujące grunty: cztery (4) morgi gruntu ornego klasy III, oszacowanej przy klasyfikacji gruntów wsi Kosówka w dniu 18 sierpnia 1928 roku po 60 zł za hektar, przyczem jeden (1) mórg wydziela się z dóbr "Dziarniki", a trzy (3) morgi wyżej wymienionych gruntów wydziela się z dóbr "Dziarniki A" gminy Bełda, powiatu Szczuczyńskiego.
    Wszelkie koszty pomiarów i sporządzenia dowodów pomiarowych, związanych ze scaleniem gruntów i jednoczesną likwidacją służebności ponoszą obie umawiające się strony proporcjonalnie do posiadanych gruntów.
    W posiadanie równoważników otrzymanych na mocy niniejszej umowy gruntów, a mianowicie czterech (4) morgów gruntu ornego III klasy o względnej szacunkowej wartości 60zł za ha, który wyniku scalenia zostanie przydzielony do poszczególnych kolonii, posiadacze układających się osad tabelowych wchodzą po uprawomocnieniu się orzeczenia Okręgowej Komisji Ziemskiej w Białymstoku, zatwierdzającego projekt scalenia gruntów wsi Kosówka z chwilą wprowadzenia w posiadanie kolonii przez Komisarza Ziemskiego.
    Umowa niniejsza wiąże obie umawiające się strony z chwilą jej podpisania, w razie jednak nie zatwierdzenia jej przez Komisarza Ziemskiego, umowa ta automatycznie się rozwiązuje.
        Na tem umowę niniejszą zakończono, przeczytano, a po zrozumieniu i przyjęciu przez umawiające się strony, w obecności świadków podpisano.
    Na stronicy 2 w wierszu 8 od góry zakreślono " na własność wspólną" , nadpisano " i Dziarniki A"
    Pełnomocnicy współwłaścicieli dóbr: Marjan Piaszczyński, Paweł Bukowski
    Pełnomocnicy posiadaczy tabelowych: Władysław Orłowski, Stanisław Orłowski
    Świadkowie: Teodor Merski, Bukowski Teodor

Umowa powyższa w mojej obecności zawarta podpisana została
        Komisarz Ziemski (podpis nieczytelny)
treść na pieczęci « Niniejsza umowa zostałą zatwierdzona orzeczeniem Okręgowej Komisji Ziemskiej w Białymstoku z dnia 5 grudnia 1927r.
Nr sprawy RZ36/28
Białystok, dnia 5 grudnia 1928r.
Prezes. O.U.Z. w Białymstoku

- Protokół

Treść protokołu:
Protokół


        W dniu 5 września 1928 roku w obecności Komisarza Ziemskiego na powiat Szczuczyński Władysława Dębowskiego zawarty został układ dobrowolny w przedmiocie zniesienia służebności przynależnym osadom tabelowym NrNr. 1-20 wsi Kosówka, gminy Bełda, powiatu Szczuczyńskiego, a obciążających kolonie pod nazwą "Dobra Dziarniki" i "Dobra Dziarniki A" tejże gminy i powiatu.
    W obecności osób biorących udział w układzie oraz świadków, Komisarz Ziemski dokładnie i wszechstronnie zbadał złożone dokumenty oraz całokształt sprawy zniesienia wymienionych wyżej służebności i stwierdził, co następuje.
    1) że posiadaczom osad tabelowych NrNr. 1-20 wsi Kosówka żadne inne uprawnienia służebnościowe nie przysługują,
    2) że "Dobra Dziarniki" i "Dziarniki A" innymi służebnościami prócz dla wsi Kosówka obciążone nie są, a uprawnienia służebnościowe, ujawnione w dziale III wykazu hipotecznego na rzecz posiadaczy osad tabelowych szeregu okolicznych wsi zostały w rozmaitych terminach zlikwidowane przez właścicieli tych majątków, które faktycznie nimi były obciążone i które to majątki stanowiły jeden (klucz?) należący niegdyś do jednego właściciela.
    3) że uchwałą właścicieli osad tabelowych Nr.Nr. 1-20 wsi Kosówka o zniesieniu wymienionych w niej służebności z dnia 5 września 1928 roku, powzięta została zgodnie z przepisami art. 3 i 4 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 lutego 1927 roku o zniesieniu służebności,
    4) że uchwała posiadaczy kolonii "Dziarniki" i "Dziarniki A" z dnia 5 września 1928 roku, w przedmiocie zawarcia umowy o zniesieniu służebności osad tabelowych Nr.Nr.1-20 wsi Kosówka, powzięta została zgodnie z przepisami art. 5 tegoż Rozporządzenia.
    5) że treść i znaczenie umowy z dnia dzisiejszego o zniesieniu służebności osad tabelowych Nr.Nr.1-20 wsi Kosówka jest należycie zrozumiana przez podpisanych jak również pozostałych posiadaczy układających się osad tabelowych i dziedzin służebnych, oraz że treść wymienionej wyżej umowy jest jasna,
    7) że przynależność użytków, projektowanych do wydzielenia za znoszone służebności, nie stanowi przedmiotu sporu sądowego,
    8) że grunty oddawane za służebności, łącznie z gruntami układających się dziedzin ..., stanowić będą racjonalne pod względem gospodarczej struktury jednostki,
    9) że umowa zawarta została zgodnie ze wskazaniami Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 lutego 1927 roku o zniesieniu służebności, nie narusza obowiązujących przepisów prawnych i nie budzi z powodu rozmiaru wynagrodzenia gruntowego podejrzenia, że jest pozorną,
    10) że przy pomiarach dokonanych mierniczego Jana Bohuna w toku scalenia granice nie były i nie są kwestionowane przez właścicieli gruntów przyległych,
    11) że względna szacunkowa wartość 60 złotych za 1 hektar gruntu ornego III klasy, ustalonej przy klasyfikacji gruntów nie jest przez zainteresowane strony kwestionowana i wartość tę przy zniesieniu służebności strony przyjmują dla siebie za obowiązującą.
Obecnie przy czynnościach Komisarza Ziemskiego zainteresowani i świadkowie żadnych oświadczeń luż życzeń do protokołu niniejszego nie złożyli.
Na tem niniejszy protokół zakończono i po przeczytaniu podpisano.

Pełnomocnicy współwłaścicieli dóbr: Marjan Piaszczyński, Paweł Bukowski
Pełnomocnicy posiadaczy tabelowych: Władysław Orłowski, Stanisław Ostrowski
Świadkowie: Teodor Merski, Bukowski Teodor


Poniżej przedstawiam "żyłę złota" dla genealoga.
Tabele likwidacyjne, to z nich można dowiedzieć się wielu nowych informacji o naszych przodkach.


- Lista gospodarzy. Tabela likwidacyjkna osady Kosówka 1864 rok
Pod wpływem zmian uwłaszczeniowych zachodzących niemal w całej Europie, również Car Aleksander II odpowiednim ukazem nadał chłopom na własność użytkowaną przez nich ziemię.
Wykaz włościan, którzy otrzymali ziemię na mocy wspomnianego ukazu z podziałem na rodzaj gruntów we wsi Kosówka.
Tabela likwidacyjna osady Kosówka 
Tabela w formacie PDF przetłumaczona

Nieruchomość, otrzymał w pełni na podstawie ukazu z 19 lutego (2marca) 1864r. Ilość ziemi w każdej z części nieruchomości podana w morgach i prętach Wysokość należności wypłaconej przez rząd według art. 14-26 ukazu o Komisji Likwidacyjnej
Pod budynkami z ogrodem czy bez ogrodów Orne Łąki Pastwiska Nieużytki Całość

Morgi Pręty Morgi Pręty Morgi Pręty Morgi Pręty Morgi Pręty Morgi Pręty Ruble Kopiejki
Rudan Jan
957 4 2222 4 355
1142

9 2276 7 92
Zawistowski Franciszek
926 4 2232 4 387
1112
54 9 2311 3 96
Ostrowski Wojciech
1724 10 126 7 1414
2367
41 19 872 10 75
Skrzeczkowski A
1837 11 876 11 1914
1137
676 24 1640 7 92
Janiszewski Antoni
907 3 1832 2 1804
672
329 7 744 7 92
Kantorowski Franciszek
884 3 1815 2 2066
695
322 7 976 7 92
Kantorowski Wojciech
843 3 1769 2 2046
688
325 7 871 7 92
… Wawrzyniec
1025 4 1652 3 2375
1254
96 9 1602 3 96
… Paweł
1026 4 1656 4 89
1123
95 9 1589 3 96
Czajkowski Wojciech
1689 8 2314 8 226
1286
86 18 801 10 41
Borkowski Marcel
1813 11 1530 11 952
2217

24 1712 10 41
Płoński Adam
2203 10 230 6 1011 1 329

18 1373 10 41
Zawistowski Franciszek
1074 4 2058 3 1401
1055
73 9 861 6 24
Zawistowski Feliks
867 4 1774 3 1858
1116
73 9 887 6 24


Karwowska Katarzyna 1 266 7 1981 7 407
1704
209 16 2167 21 50
Poniatowski Jan
2132 13 825 12 1474
1219
388 27 1238 24 50
Waszkiewicz Janow 1 2030 10 1574 8 1244
1908
547 22 104 21 50


Poniatowski Jan

Kur Józef

Naiwborki Jan
508 1 334Pastwisko wspólne z bydłem dworskim (do wypasu) na polach, łąkach i lasach właściciela, po żniwach i skoszeniu (usunięciu) trawy.

Na podstawie Artykułów 1302 i 2800 decyzji Komitetu Założycielskiego i na podstawie decyzji Łomżyńskiej Instytucji Guberńskiej w sprawach włościan od 30 kwietnia 1896 roku, pod Numerem 6 artykułu 13 został zrobiony został ten napis o tym, że w trakcie wymiaru, dokonanego w 1894 roku przez przysięglego mierniczego Józefa Kobierskiego, dokładny rozmiar podstawowej działki włościan z tej wsi został ustalony jako 285 dziesięcin 2240 sążni, liczącej w tym ziemie dogodne 256 dziesięcin 388 sążni i niedogodne 29 dziesięcin 1852 sążni.

Ilość różnych rodzajów ziemi i w ogóle wszystkiej ziemi, znajdującej się w każdej odrębnej zagrodzie, została zapisana w odpowiednich kolumnach tabeli, po wykluczeniu poprzednich cyfr, gdyż okazały się błędne.

Niezbędny członek instytucji Podpis

Napis na pieczątce: „Łomżyńska Instytucja Guberńska w sprawach włościan

Sekretarz Instytucji Podpis

Na podstawie Artykułu Nr 2800 decyzji Komitetu Założycielskiego i na podstawie decyzji Łomżyńskiej InstytucjiGuberńskiej w sprawach włościan od 29 lipca 1897 roku, pod Numerem 12 artykułu 62 został zrobiony ten dodatkowy napis o tym, że według decyzji-umowyzawartej na zebraniu wsi 28 maja w 1896 roku zatwierdzonej przez wyżej wymienioną decyzję Instytucji Guberńskiej, wszystkiewłościanie tej wsi, właściciele zapisanych w tej tabeli 20-tu zagród,

raz na zawsze wyrzekli się z prawa do serwitutu pastwiskowego na ziemiach majątku Ro... (kawałek papieru został oderwany, otóż widać tylko pierwsze dwie literywyrazu „Ро...) Czarny Las, w nagrodę za to od właściciela wymienionego majątku, Wacława Musiałowicza,otrzymali do korzystania ich własność publiczną 119 dziesięcin 685 sążni wygonu i 10 dziesięcin 256 sążni ziemi niedogodnej, arazem 129 dzięsięcin 941 sążni w granicach, oznaczonych znakami granicznymi w naturze i pokazanych na płanie dodatkowym,sporządzonego w 1895 roku przez prywatnego mierniczego Józefa Gebiela.

Niezbędny członek instytucji Podpis

Sekretarz Podpis
Na podstawie Artykułu Nr 2800 decyzji Komitetu Założycielskiego i na podstawie decyzji Łomżyńskiej Instytucji Guberńskiej w sprawach włościan od 21 lutego 1900 roku, pod Numerem 1 artykułu 24 zrobiony został ten dodatkowy napis o tym, że według decyzji Nr 37 komisarza powiatu Szczucińskiego, która od 11 czerwca 1899 weszła w życie, włościanie tej wsi przez cały okres serwitutowy mają prawo do wypasu 20 sztuk bydła w określonych w tej tabeli likwidacyjnej miejscach na ziemiach folwarku Dziarniki.

Niezbędny członek Instytucji Podpis

Napis na pieczątce: „Łomżyńska Instytucja Guberńska w sprawach włościan

Sekretarz Instytucji Podpis

Na podstawie Artykułu Nr 31 zasad, zatwierdzonych przez Jego Wysokość 31 grudnia 1875 roku i na podstawie decyzji Łomżyńskiej Instytucji Guberńskiej w sprawach włościan od 26 kwietnia 1904 roku, pod Numerem 10 artykułu 11 zrobiony został ten dodatkowy napis o tym, że na lasa majątku Miecze w których włościanie ze wsi Kosówka korzystają z serwitutów, oznaczonych w tej tabeli likwidacyjnej, przez Instytucję w sprawach włościan guberni Królestwa (Carstwa) Polskiego 17 września 1902 roku zatwierdzony został leśny plan gospodarczy, który 17-go lutego 1904 roku wprowadzony został, w wyniku czego korzystanie włośnian w oznaczonych wiesiach z należących do nich serwitutów w przyszłości powinno się odbywać zgodnie z zatwierdzonym leśnym planem gospodarczym.

Niezbędny członek Instytucji Podpis

Napis na pieczątce: „Łomżyńska Instytucja Guberńska w sprawach włościan

Pełniący obowiązki Sekretarza Instytucji Podpis