Piasciński_Karol i Antonina_Chrostowska 1854_M

Odwołania

  1. Chrostowska Antonina [ I2800 ]
  2. Piaściński Karol [ I2799 ]
  3. Rodzina Piaściński Karol iChrostowska Antonina
    1. Chrostowska Antonina [ I2800 ]
    2. Piaściński Karol [ I2799 ]