Akt zgonu 1902Z Zaorska Antonina Miastkowo

Odwołania

  1. Solińska Antonina
  2. Zgon
    1. Solińska Antonina