1874U Piaszczyńsi Edmund Leopold syn Ferdynanda

Odwołania

  1. Narodziny
    1. Piaszczyński Edmund Leopold
  2. Piaszczyński Edmund Leopold